باران بهانه بود تا تو زیر چتر من تا انتهای کوچه بیایی!...


 

(قول میدی پاش واستا)

توماس براس : میان انسان و شرافت رشتۀ باریکی وجود دارد و اسم آن قول است .