باران بهانه بود تا تو زیر چتر من تا انتهای کوچه بیایی!...

« سختی های بزرگ به آدمی نیرویی دو چندان می بخشد». ارد بزرگ