باران بهانه بود تا تو زیر چتر من تا انتهای کوچه بیایی!...

«پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، آن است که بعداز هر زمین خوردنی برخیزی». مهاتما گاندی