باران بهانه بود تا تو زیر چتر من تا انتهای کوچه بیایی!...
جملاتی از ارد بزرگ

سوار بر روان خویشتن خویش باشید ، پادشاهی بر سپاهی بی گزند ، اگر نگاهتان بر بوسه گاه زمین آسمان گره خورده باشد هیچ فراز و فرودی دلتان را نمی لرزاند . 

 

خودخواهی ، کاشی سادگی  روانت را ، خواهد شکست 

 

برای آنکه روانت را بپروری ، ابتدا با خود یکی شو  

 

گر شیفته کارت نباشی ، روانت بیمار می شود و در نهایت پیکرت از پای در خواهد آمد  

 

فروتنی ما را خواستنی می کند و دوست داشتنی . 

 

هیچ اهرمی همچون بردباری و امید نمی تواند مشکلات را از پیش پایت بر دارد