باران بهانه بود تا تو زیر چتر من تا انتهای کوچه بیایی!...

راز خوشبختی در این است که کاری را که مجبور به انجام آن هستید دوست بدارید . هاکسلی