باران بهانه بود تا تو زیر چتر من تا انتهای کوچه بیایی!...
سه چیز خیلی سخت است : فولاد، الماس و خود شناسی.((بنجامین فرانکلین))