باران بهانه بود تا تو زیر چتر من تا انتهای کوچه بیایی!...

پیامبر اکرم (ص) : کامل ترین مؤمنین از لحاظ ایمان ، نیکوترین آنان از لحاظ خُلق « اخلاق » است . 

 و در حدیث دیگری فرمود : هیچ چیز در ترازوی عدل ، سنگینتر از حسن خلق نیست .