باران بهانه بود تا تو زیر چتر من تا انتهای کوچه بیایی!...
علی (ع )از دیدگاه شریعتی...

مگر با کلمات می توان از علی سخن گفت ؟ باید به سکوت گوش فرا داد تا از او چه ها می گوید ؟ او با علی آشناتر است.   

« دکتر علی شریعتی » ( اسلام شناسی ، ص ۵۸۷ ) 

 

 علی کسی است که نه تنها با اندیشه و سخنش ، بلکه با تمام وجود و زندگی اش به همه ی دردها و نیازها و همه ی احتیاج های چند گونه بشری در همه دوره ها پاسخ می دهد . 

  

 « دکتر علی شریعتی » ( ما و اقبال ، ص ۳۸ )