باران بهانه بود تا تو زیر چتر من تا انتهای کوچه بیایی!...
حکایت فرشتگان دلتنگ الهی

هر زمان که سکه‎ای را سر راهتان پیدا کردید، از کنارش بی‎تفاوت عبور نکنید آن را هدیه‎ای از سوی‎ فرشتگان الهی بدانید و شاد شوید. سکه به ظاهر بی‎ارزشی که سر راهتان افتاده است‎، هدیه‎ای بهشتی‎ است‎. زمانی که فرشته‎ای دلتنگ شما می‎شود، سکه‎ای را روی زمین می‎فرستد تا وقتی با آن مواجه‎ می‎شوید، اخم از چهره‎تان رخت بربندد و تبسمی جای آن را بگیرد. پس هر وقت ناامید هستید و احساس می‎کنید درهای دنیا به رویتان بسته شده‎اند به یاد آن سکه بیفتید اخم‎هایتان را باز کنید و لبخندى بزنید تا دنیا به رویتان لبخند بزند. به یاد فرشته‎ای ببینید که دلش برای شما تنگ شده است‎  

 

http://www.rahezendegi.com