باران بهانه بود تا تو زیر چتر من تا انتهای کوچه بیایی!...

اگر روانتان [شخصیت تان] در گفتگویی مورد حمله قرار گرفت  شما با کلمات نمی توانید بیزاری از واژها بجویید ، تنها سکوت و ترک گفتگو ، نجات دهنده روان آسیب دیده شماست . 
 

 

ارد بزرگ