باران بهانه بود تا تو زیر چتر من تا انتهای کوچه بیایی!...

قلب شما در سکوت و آرامش ، به اسرار روزها و شبها شناخت می یابد ولی گوشهایتان در حسرت و آرزویند که آوای چنین شناختی را که بر قلبهایتان فرود می آید ، بشنوند . 

 جبران خلیل جبران