باران بهانه بود تا تو زیر چتر من تا انتهای کوچه بیایی!...

۱- لسان العاقل وراء قلبه و قلب الاحمق وراء لسانه.

زبان خردمند پشت قلب او است و قلب احمق پشت زبان او (خردمند ابتداء تأمل و اندیشه کند آنگاه سخن گوید و احمق و نادان اول سخن گوید بعد بفکر و اندیشه افتد) 

 

 

۲- الوله بالدنیا اعظم فتنة.

بدنیا شیفته شدن بزرگترین گرفتارى است 

 

۳- الزهد تقصیر الامال و اخلاص الاعمال.

زهد کوتاه کردن آرزوها و خالص نمودن اعمال (براى خدا) است