باران بهانه بود تا تو زیر چتر من تا انتهای کوچه بیایی!...

رسیدن به راستی و درستی چندان سخت و پیچیده نیست کافیست کمی به خوی کودکی برگردیم . ارد بزرگ