باران بهانه بود تا تو زیر چتر من تا انتهای کوچه بیایی!...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حال و هوای بارونی - Pixfa.net