باران بهانه بود تا تو زیر چتر من تا انتهای کوچه بیایی!...

   کوچه دلت را چراغانی کن. دم در بنشین و منتظر باش...