باران بهانه بود تا تو زیر چتر من تا انتهای کوچه بیایی!...

اما چه رنجی است لذت ها را تنها بردن و چه زشت است زیبایی ها را تنها دیدن و چه بدبختی آزاردهنده ای است تنها خوشبخت بودن! در بهشت تنها بودن سخت تر از کویر است 
 
 
دکتر شریعتی