باران بهانه بود تا تو زیر چتر من تا انتهای کوچه بیایی!...

وقتی خواستم زندگی کنم، راهم را بستند.  

وقتی خواستم ستایش کنم، گفتند خرافات است. 

وقتی خواستم عاشق شوم گفتند دروغ است. 

وقتی خواستم گریستن، گفتند دروغ است. 

وقتی خواستم خندیدن، گفتند دیوانه است. 

دنیا را نگه دارید، میخواهم پیاده شوم 

 (دکتر علی شریعتی)