باران بهانه بود تا تو زیر چتر من تا انتهای کوچه بیایی!...

آن لحظه ای که بالای صخره ای می نشینی و به زمین زیرپایت خیره می شوی ، و همه چیز را کوچک و ریز می بینی ، آن لحظه را همیشه به خاطر بسپار . چرا که در سخت ترین روزهای زندگی فقط به خاطر آوردن آن لحظه باشکوه به تو می گوید که همه چیز اگر در ارتفاع درست قرار بگیری ریز و کوچک و بی اهمیت است