باران بهانه بود تا تو زیر چتر من تا انتهای کوچه بیایی!...

اگر در زاویه درست قرار بگیری حتی بزرگترین صخره ها را هم می توانی در مشت خودجای دهی