باران بهانه بود تا تو زیر چتر من تا انتهای کوچه بیایی!...

می دونستی اگه خداوند کیف پول داشت حتما عکس تو رو داخل اون قرار می داد ؟
می دونستی این خداست که هر بهار واست گلهای زیبا به نشونی دلت پست می کنه ؟

می دونستی این خداست که هر سپیده دم خورشید رو مهمون خونه ت می کنه ؟
می دونستی که خدا همیشه دستشو زده زیر چونه ش و داره به حرفات گوش میده ؟

می دونستی این قلب مهربونی که داری انتخاب خدا بوده ؟
اگه نمی دونستی خوب حالا که دونستی پس معطل نکن و با قلب بی همتات ازش تشکر کن ..
 

 

 

mquest.blogfa.com