باران بهانه بود تا تو زیر چتر من تا انتهای کوچه بیایی!...

امام صادق(ع): 

انسانی که سه کار  انجام دهد هرگزدر زندگی پشیمان نمیشود: 

1- توکل به خدا 

2- مشورت با انسان های دانا 

3-عجله نکردن در کارها