باران بهانه بود تا تو زیر چتر من تا انتهای کوچه بیایی!...
  • حرف هایی هست برای نگفتن و ارزش عمیق هر کسی به اندازه ی حرف هایی است که برای نگفتن دارد 
  • خدا و انسان و عشق ، این است امانتی که بر دوش ما سنگینی می کند 
  • هر کسی را نه بدان گونه که هست احساسش می کنند ، بدان گونه که احساسش می کنند ، هست. 
  • برایت دعا می کنم که ای کاش خدا از تو بگیرد
    هر آنچه را که خدا را از تو می گیرد