باران بهانه بود تا تو زیر چتر من تا انتهای کوچه بیایی!...


دوست داشتن از عشق برتر است. عشق در دریا غرق شدن است، دوست داشتن در دریا شنا کردن. 
 
دکتر شریعتی