باران بهانه بود تا تو زیر چتر من تا انتهای کوچه بیایی!...
فراوان گوش کنید کمتر حرف بزنید!

سکوت ، حس اعتماد به نفس درونی را به دیگران القا می کند . سکوت ، هنگام بحث و جدلها یعنی به منش خود احترام می گذارید و خود را وارد موضوع نمی کنید . سکوت ، در سخن چینی یعنی آنکه شما حرمت کسی را در پشت سر از بین نمی برید چرا که به حرمت خود در غیاب خود علاقه مندید . هر چه سکوت روزانه شما بیشتر باشد ، شما عاقل تر ، فرزانه تر و حکیم تر هستید . حدیث داریم ،هرکس می خواهد از دانش و حکمت سرشار شود باید معده را گرسنه و زبان را خالی از کلام بدارد . سکوت خالی بودن از کلام است و دیگران را به تمامی شیفته شما می کند . کسانی که زیاد حرف می زنند ،اندیشه های غیر قابل دفاع هم بسیار می گویند که موجب واکنش دیگران و از بین رفتن حرمت خودشان می شود . البته لازم است بدانید گاهی اوقات سکوت ، نه تنها از اعتماد به نفس سرشار سرچشمه نمی گیرد . بلکه علت آن ، اصلا ضعف اعتماد به نفس و حتی به قول سعدی نشانه سبکی عقل : دو چیز طیره عقل است ، دم فرو بستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی  

 خداوند به انسان دو گوش داده و یک زبان ،پس بیشتر باید به گوش بود . زیاد حرف نزنید ، مخصوصا زمانی که واقعا چیزی برای گفتن ندارید . سکوت بجا نشانه اعتماد به نفس است

 

 http://www.fxacm.com