باران بهانه بود تا تو زیر چتر من تا انتهای کوچه بیایی!...

دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست اسراف محبت است  

 ( دکتر علی شریعتی)