باران بهانه بود تا تو زیر چتر من تا انتهای کوچه بیایی!...

> مشکلات، پیام ها هستند.
شکنن گاوین 


> اگر دنیاى حال به بیراهه رود، دلیل اش در وجود توست. در وجود تو باید آن را جست.
دانته 


> زندگى کوتاه است و برعهده توست که آن را شیرین کنى.
سادى دلاین 


> اگر چیزى را مى خواهید با توجه به حق خود آن را درخواست کنید.
رناته 


> عمق و ارزش عشق تاهنگامه هجران شناخته نمى شود.
جبران خلیل جبران 


> هیچ هنرمندى واقعیت را تحمل نمى کند.
فردریش نیچه 


> کسى که از عمل و از کرده خود راضى است، خوشبخت است.
گوته