باران بهانه بود تا تو زیر چتر من تا انتهای کوچه بیایی!...
قاطعانه نه بگویید!

در شرایط بازیچه شدن ، قاطعانه پاسخ منفی بدهید . شرمنده نباشید، عذر خواهی نکنید ، قول ندهید ، فقط نه بگویید و تشکر کنید . در صورتی برای دیگران کاری انجام دهید که به خودتان لطمه وارد نشود . نه گفتن بی احترامی نیست بشرط اینکه محترمانه نه بگویید .اگر از نه محترمانه شما رنجیدند ، مشکل شخص مخاطب شماست . شخصی آزاد و رها باشید . مراقب باشید محیط و اطرافتان ، باعث بازیچه شدن شما نشود . نه گفتن یک استثناء دارد و آن فقط در مورد والدین است 

 

 

یکی از شکننده ترین رفتارها ، التماس است . التماس به هر شکلی که باشد شما را می شکند ، عزت نفس شما را می کاهد و روحتان را می آزارد . التماس شکوه زندگی را فرو می ریزد و تمنا را بی رنگ می کند . پس بسیار مراعات کنید و تا حد ممکن التماس نکنید . 

 

 http://www.fxacm.com