باران بهانه بود تا تو زیر چتر من تا انتهای کوچه بیایی!...

جواهر نعل نهرو :
برگرداندن تصاویر آویخته بر دیوار، مسیر تاریخ را دگرگون نمى کند