باران بهانه بود تا تو زیر چتر من تا انتهای کوچه بیایی!...

«هر گاه خبرهای بد را به عنوان یک نیاز به تغییر و نه یک خبر منفی پذیرفتید، شما از آن شکست نخورده اید بلکه از آن چیزهای تازه آموخته اید». بیل گیتس