باران بهانه بود تا تو زیر چتر من تا انتهای کوچه بیایی!...

تورو  : تا کنون رفیقی پیدا نکرده ام که به اندازۀ تنهایی قابل رفاقت باشد .