باران بهانه بود تا تو زیر چتر من تا انتهای کوچه بیایی!...


 

(قابل توجه کسایی که زبونشون یه چیزی میگه و دلشون یه چیز دیگه!)

اُرد بزرگ : آدمیانی که با دیگران رو راست نیستند با خود نیز بدین گونه اند .