باران بهانه بود تا تو زیر چتر من تا انتهای کوچه بیایی!...

«با زنی ازدواج کنید که اگر مرد می بود، بهترین دوست شما می شد». بردون