باران بهانه بود تا تو زیر چتر من تا انتهای کوچه بیایی!...
در پشت هیچ در بسته ای ننشینید به امید اینکه روزی باز شود، بلکه در دیگری را جستجو کنید و اگر نیافتید، همان در را بشکنید.((اُرد بزرگ))