باران بهانه بود تا تو زیر چتر من تا انتهای کوچه بیایی!...

لبخند بیش از چند لحظه دوام ندارد ولی خاطره آن جاودانی است . آبراهام لینکون