باران بهانه بود تا تو زیر چتر من تا انتهای کوچه بیایی!...

 

 

 

دوستی تنها برآیند نیاز ما نیست از خودگذشتگی نخستین پایه دوستی ست . ارد بزرگ