باران بهانه بود تا تو زیر چتر من تا انتهای کوچه بیایی!...
باز هم از دکتر شریعتی:
  • عاقلانه ازدواج کن تا عاشقانه زندگی کنی    

  • به سه چیز تکیه نکن ، غرور، دروغ و عشق . آدم با غرور می تازد، با دروغ می بازد و با عشق می میرد . 

  • اگر تنهاترین تنها شوم باز خدا هست او جانشین همه نداشتنهاست 

  • آن روز که همه به دنبال چشم زیبا هستند، تو به دنبال نگاه زیبا باش   

  • هر کس آنچنان می میرد که زندگی می کند