باران بهانه بود تا تو زیر چتر من تا انتهای کوچه بیایی!...
از خدا هدایت بطلبید

عامل بسیار موثر برای افزایش اعتماد به نفس ، ارتباط با خداست . کسی که از خدا حمایت می طلبد ، پشتوانه بسیار عظیمی را احساس می کند . کمک خواستن از خدا یعنی بهره گرفتن از کل نیروی طبیعی و ماورای طبیعی . کسی که از عظیم ترین نیروی هستی بهره می برد و او را به یاری می طلبد ، حتی توانایی جا به جا کردن کوهها را در خود حس می کند . اعتقاد و هدایت از خدا ، توانایی شما را خداگونه می کند . وقتی شما به خدا توکل می کنید ، آن نیروی عظیم را در خود حس می کنید و از قدرت و اعتماد به نفسی سرشار بهره مند می شوید که هرگونه ترس از شکست را در شما می کشد و از بین می برد . با خدا باشید و به او توکل کنید . از او یاری بخواهید . هر روز صبح با خود بگویید :( امروز به خدا توکل می کنم و اداره عالی امور را به خدا می سپارم )  با توکل به خدا نیروی عظیمی در شما بوجود می آید که باعث اعتماد به نفس می شود . این اعتماد به نفس قدرتی خداگونه دارد. پس همیشه و مدام به خدا توکل ذاشته باشید. 

 

منبع:مجله موفقیت http://www.fxacm.com